RODO

Misyjne drogi sp. z o.o.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO, przekazuję Państwu informację dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Misyjnych Dróg sp. z o. o.
 2. Kontakt do administratora: e-mail: admin@soulpoznan.pl, kom.: +48 572 649 886, kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: rodo@misyjnedrogi.pl
 3. Odpowiedzi na pytania związane z ochroną Państwa danych osobowych prosimy zgłaszać za pośrednictwem e-maila (podany w punkcie 2).
 4. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.
 5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że administrator nie zachowuje zasad ochrony danych osobowych, lub w inny sposób nieprawidłowo je przetwarza.
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celach: prawidłowej realizacji umowy, handlowych, marketingowych, wysyłki newslettera, podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. Przez realizację umowę rozumie się także działania podejmowane przed jej zawarciem, jeżeli są konieczne np. do ustalenia wynagrodzenia (kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych przez poprzednie biuro rachunkowe).
 7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale nie podanie danych może uniemożliwić prawidłową realizację Umowy o świadczenie usług hotelarskich.
 8. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
   lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
   który ciąży na administratorze np. obowiązki podatkowe, archiwizacyjne,
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
  4. art. 9 ust. 2 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 9. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub poza obszar UE.
 10. Państwa dane będą przekazywane podmiotom i osobom trzecim jeżeli to wynika z przepisów prawa (US) lub zawarto z takim podmiotem umowę powierzenia danych osobowych (biura rachunkowe, firmy informatyczne, firmy archiwizujące) i jest to konieczne dla prawidłowej realizacji
  usługi hotelarskiej.
 11. Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji umowy, wycofania Państwa zgody lub wynikający z obowiązujących przepisów prawa i uzasadnionych interesów administratora lub Państwa (dochodzenie roszczeń).
 12. Państwa dane nie są profilowane.
 13. Działalność prowadzi Misyjne drogi sp. z o.o., c, NIP: 7792432982, ul. ostatnia 14, 60-102 Poznań.